Väster VA-förnyelse

Sedan hösten 2021 pågår ett stort underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Väster i Hässleholm. Ledningsnätet har bytts ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Varför?
En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet plockas de gamla ledningarna bort och ersätts av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Hur och när?
Projektet är uppdelat i tre större etapper. Etapp 1 är avslutad och innefattade framförallt Kaptensgatan och Mellankullagatan. Etapp 2 pågår och innefattar norra delen av Gethornskroken, Dalgatan samt delar av Gökropsgatan. Etapp 3 är ännu inte påbörjad men kommer beröra framförallt Backsläntsgatan.

  • Etapp 1. Cirka 500 meter spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar har förnyats och ett 50 meter långt dagvattenmagasin har grävts ner under mark. Asfaltering är det sista som sker och även det görs i olika etapper. Asfaltering sker ofta ett antal veckor efter at själva VA-arbetet är avslutat. Det beror bland annat på att marken måste få tid att sätta sig ordentligt innan ny asfalt anläggs. Annars riskerar asfalten att sätta sig, bli ojämn och spricka.
  • Etapp 2. Cirka 450 meter VA-ledningar kommer bytas ut i den här etappen. På en del platser ligger ledningarna på upp till fem meters djup. Även en naturliga dagvattenyta kommer förberedas. Denna yta kommer kunna fördröja dagvattnet vid stora nederbördsmängder och minska risken för översvämningar.
Dagvattenmagasinet är 28 meter långt och 2 meter i diameter

Senast uppdaterad: