Våtmark

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av; ett exempel är vattenrening.

Efter att vattnet lämnat Hässleholms avloppsreningsverk pumpas det till Magle våtmark. Uppehållstiden i våtmarken är cirka 7 dagar, där sker en naturlig reduktion av kväve och fosfor i vattnet. Växterna i våtmarken tar upp dessa näringsämnen och det sker en omvandling av nitratkväve till luftkväve, så kallad denitrifikation. Ju renare vattnet är från närsalter och organiska föreningar när vattnet släpps ut desto mindre är belastningen på vår natur.

Illustration av Magle våtmark, men en väg och olika stora dammar

Senast uppdaterad:

Vill du boka ett studiebesök?

Vi kommer gärna ut och håller i en lektion eller tar emot studiebesök på Hässleholm Miljö. Vi anpassar besöket efter vilket program ni läser och vad ni har för mål med besöket. Har ni annat önskemål berätta gärna det för oss när ni bokar studiebesöket.
Boka studiebesökkeyboard_arrow_right