Vatten en solig dag

Så fungerar det

Våra vattenverk

När vi producerar dricksvatten utgår vi alltid från grundvatten. Vattnet behandlas därefter i våra vattenverk för att bli ett högkvalitativt och gott dricksvatten. Vi har i kommunen tillgång till ett grundvatten som är av god kvalitet, vilket innebär att kraven på behandling är relativt små. Behandlingen kan exempelvis bestå av luftning, filtrering och pH-justering.

Generellt har grundvattnet i kommunens norra och västra delar ett lägre pH-värde, dvs är något surare, är mjukt och innehåller ibland järn, mangan och kolsyra, medan i södra och sydöstra delen är vattnet hårt (kalkrikt) och med högre halter av nitrat.

Efter behandlingen distribueras dricksvattnet därefter ut till alla våra VA-abonnenter via totalt cirka 70 mil vattenledningar och det är bara att öppna kranen för ett rent och gott dricksvatten

Läs mer om vårt dricksvatten keyboard_arrow_right

Anledningarna till att det är viktigt att rena vattnet är:

 • Det förhindrar att vattenburna sjukdomar sprids.
 • Det minskar övergödning och bottendöd.
 • Det förhindrar förgiftning från miljögifter och läkemedelsrester.

Våra reningsverk

Spillvatten är avlopp från vaskar och toaletter som ska ledas till en reningsanläggning och renas innan det släpps ut i naturen. För att lösa detta använder vi oss av cirka 100 mil ledningsnät samt närmare 90 pumpstationer.

Hässleholm Miljö har ett flertal olika reningsverk i varierande storlek och de har till uppgift att rena avloppsvattnet från fasta ämnen, organiska föreningar och närsalter såsom fosfor och kväve.

Reningsverken är inte konstruerade för att ta hand om kemikalier, färg och liknande vilket kan skada reningsprocessen eller passera rakt igenom verket utan att påverkas. De kan inte heller ta hand om främmande föremål som slängs i toalettstolar runt om i kommunen. Detta ställer till stora problem i pumpstationer och på reningsverket och kan därför skada vår miljö. Tänk på vad du slänger i toalettstolen, att göra rätt är lätt!

Läs mer om spillvatten keyboard_arrow_right

Vårt ledningsnät

Det vi kallar för ledningsnät innefattar ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är ett stort system (170 mil ledningar) som ser till att hanteringen av olika sorters vatten fungerar för medborgare och företag i Hässleholms kommun.

Dricksvattnet levereras hem till dig i ledningar från vattenverken, medan spillvattenledningarna hanterar avloppsvattnet som lämnar fastigheten och går vidare till våra reningsverk. Dagvattenledningarna leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till vattendrag. För att hjälpa till med att transportera dagvattnet finns dagvattenpumpstationer, huvudsakligen i vägtunnlar. För att jämna ut vid höga flöden och undvika översvämningar i dagvattensystem och vattendrag, finns utjämningsmagasin och dammar.

VA-saneringsplan

För att säkerställa att vårt ledningsnät även håller för kommande generationer krävs ett ständigt pågående arbete. Vår VA-saneringsplan ligger till grund för vårt arbete att kontinuerlig underhålla och förnya.

När du ser gatubrunnar i gatan kan de ha olika funktioner, inte alla är vatten- eller avloppsbrunnar. Hässleholm Miljös brunnar har täckta lock. Om du har frågor eller vill göra en felanmälan gällande någon av dessa är du välkommen att kontakta oss.

Dagvattenbrunnarna (de som ibland även kallas för gallerbrunn eller rännstensbrunn) är väghållarens ansvar, vilket i de flesta fall är Hässleholms kommun. Vänligen ta kontakt med Kontaktcenter på Hässleholms kommun om ditt ärende gäller dessa, telefonnummer 0451-26 70 00.

Slutligen så kan det också finnas gatubrunnar med täckta lock som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV) och telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.

Det är egentligen bara spillvatten våra reningsverk ska ta emot. Dessvärre mottar de också stora volymer vatten med ett helt annat ursprung. Det här vattnet brukar kallas för tillskottsvatten och har kommit in i ledningsnätet på lite olika sätt. Ibland kan det ha läckt in när ledningar gått sönder. Andra gånger kan dagvatten från stuprör eller dräneringsledningar vara felkopplade och detta gör så att vatten som skulle åkt till vattendragen istället hamnar på reningsverken. Väl där skapar tillskottsvattnet ofta problem i reningsprocessen.

Vad vi gör

Vi utreder var tillskottsvattnet kommer in i avloppsledningsnätet. Det här ger oss underlag för att sedan förnya ledningar och åtgärda felkopplingar.

Vad du kan göra

Det är viktigt att säkerställa att du inte har felkopplade rörledningar på din fastighet. Dels på grund av problemet med tillskottsvatten, men även eftersom felkopplade ledningar kan orsaka översvämningar vid kraftigt regn.

Kontakta en VVS-firma om du behöver hjälp med att kontrollera rörledningarna på din fastighet. Kontakta oss gärna om du har frågor.

När avloppsvattnet lämnar våra hem transporteras det med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att kunna transportera det vidare till reningsverket krävs det en pumpstation vid denna punkt. Denna station pumpar vattnet till närmaste högre punkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till reningsverket eller till nästa pumpstation. Ofta har vattnet passerat flera pumpstationer innan det kommer till reningsverket. Normalt sköter två eller tre pumpar denna uppgift. Dessa startar när vattennivån är hög i stationen och stannar när den är låg.

Pumparna är ledningsnätets svaga punkt. Våtservetter, tyg och annat skräp som spolas ned i avloppet riskerar att sänka kapaciteten för pumparna eller helt sätta dem ur spel. Risken är då att avloppsvatten rinner ut helt orenat i din närhet. Skulle ett fel uppstå eller belastningen bli alltför hög, stiger nivån upp till bräddnivå och vattnet rinner med självfall till närmsta vattendrag. Denna nivå är vanligen vald så, att den ligger något lägre än lägst placerade avloppsbrunn i någon av de fastigheter som avloppsvattnet kommer ifrån. Därmed förhindras avloppsöversvämningar i källare.

Alla större pumpstationer är utrustade med datoriserad övervakning, vilket innebär att larm vid pumpstopp, hög nivå eller bräddning når vår personal. Totalt finns cirka 90 pumpstationer för spillvatten och dagvatten i kommunen.

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet.

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar. Ansvaret för detta ligger på dig som är fastighetsägare, förvaltare eller för dig som representerar en bostadsrättsförening. Kontakta gärna oss också så att vi kan bekämpa råttorna från ledningsnätet.

Råttor i avloppet?

Vi på Hässleholms Vatten arbetar kontinuerligt för att begränsa råttor i ledningsnätet, ansvaret ligger på oss att hålla beståndet nere där.

Hur kan du som fastighetsägare förebygga råttproblem?

Vi kan alla agera för att förebygga råttproblem, det är inte bara ansvariga fastighetsägare som kan bidra. En del av råden här vänder sig till ansvariga medan andra vänder sig till boende i allmänhet. Du vet själv vad du kan påverka.

 • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Det är också viktigt att det är rent och städat kring avfallskärlen.
 • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
 • Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Ta för vana att alltid torka av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning. Häll gammal matolja i en plastflaska och lägg den i din röda miljöbox eller lämna på ÅVC. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.
 • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
 • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
 • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ha gärna golvbrunnar med galler i metall. Ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
 • Se till att locket på wc-stolen alltid är stängt, för att undvika att råttor tar sig in på detta sätt i fastigheten.
 • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.

Vårt dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smält snö och annat vatten som med hjälp av brunnar leds bort från våra gator, torg, skolgårdar och så vidare. Det är viktigt att känna till att dagvatten inte renas utan rinner direkt ut i närmaste vattendrag.

För att inte belasta reningsverken och riskera översvämning leds alltså vattnet bort ut i våra vattendrag. Detta sker genom våra dagvattenledningar. Till vår hjälp har vi dagvattenpumpstationer samt även ett antal utjämningsmagasin. Dessa har till uppgift att jämna ut höga flöden för att undvika översvämningar i dagvattensystemet och efterföljande vattendrag.

Läs mer om dagvatten keyboard_arrow_right
Genabäckens utjämningsmagasin

Foto: Thomas Johnsson

Senast uppdaterad: